NEWSLETTER

Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa prawa i obowiązki związane z umowami zawieranymi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość między spółką „D&M” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-602 Gdynia) przy ul. Chwarznieńskiej 170 A/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150231, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5860203627 REGON 190313898, zwaną dalej jako Dimlab, a Klientem za pomocą sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem: http://dimlab.pl/ (dalej jako Sklep).
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kliencie należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Wszelkie oferty zawarcia umowy między Dimlab, a Klientem w brzmieniu odbiegającym od postanowień niniejszego regulaminu wiążą Strony tylko i wyłącznie, gdy odstępstwa te potwierdzone zostaną w formie pisemnej przez osoby uprawnione do reprezentacji Dimlab.
 5. Warunkiem zawarcia umowy między Dimlab, a Klientem jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
 6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Zawieranie umów.

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Klient zawiera z Dimlab umowę, której przedmiotem jest sprzedaż towarów, świadczenie usług poligraficznych oraz usług fotograficznych (wykonywanie odbitek, wydruków wielkoformatowych, wydruków w oprawie) poprzez złożenie zamówienia za pomocą aplikacji umieszczonej w Sklepie.
 3. Zamówienie, przed wysłaniem do Dimlab wymaga potwierdzenia przez Klienta jego treści, w szczególności zaś: nazwy nabywanego towaru, jego ilości oraz innych danych pozwalających Dimlab na wykonanie umowy zgodnie z wolą Klienta.
 4. Dimlab nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat z tytułu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Zawarcie umowy za pośrednictwem Sklepu następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie oraz otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wystosowanego przez Dimlab.
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  • Telefon - 504 140 892
  • E-mail - gdynia@dimlab.pl
  • Adres korespondencyjny - 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 170 A/5
 7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

§ 3 Ceny.

 1. Wszelkie ceny podane w Sklepie są cenami podanymi w polskich złotych oraz zawierają podatek od towarów i usług. Ceny podane w Sklepie nie obejmują kosztów przesyłki. W przypadku wysłania towaru za granice Rzeczpospolitej Polskiej ceny podane w Sklepie nie obejmują także ceł oraz innych opłat związanych z taką wysyłką.
 2. Koszty przesyłki zostaną wskazane podczas składania zamówienia i wynoszą one:
  • 14,90 zł w przypadku wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ------- zł w przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Od określonych w Sklepie cen Klientowi nie przysługują rabaty lub upusty wynikające z wcześniej przyznanych kart rabatowych lub innych oświadczeń Dimlab.
 4. Dimlab ma prawo do dokonywania zmian cen produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży, z zastrzeżeniem, iż ewentualna zmiana opisana powyżej nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Dimlab zastrzega sobie prawo własności towaru objętego zamówieniem do chwili pełnego uiszczenia ceny przez Klienta.

§ 4 Płatności.

 1. Zapłaty za złożone zamówienie można dokonywać za pomocą karty płatniczej działającej w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Dimlab za pomocą systemu PayU lub przelewem bankowym na rachunek bankowy prowadzony dla Dimlab o numerze ALIOR BANK 16 2490 0005 0000 4530 4346 4427.
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Dimlab nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.
 3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Dimlab. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Dimlab potwierdzenia wystosowanego przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności przez Klienta.
 4. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
 5. Wszelkie płatności wykonane na rzecz Dimlab potwierdzone zostaną fakturą VAT lub paragonem, która dostarczona zostanie Klientowi w chwili osobistego odbioru towaru lub przesłana zostanie wraz z przedmiotem zamówienia.

§ 5 Dostawa.

 1. Przy składaniu zamówienia za pomocą Serwisu, Klient informowany jest o przewidywanym termie realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest w przypadku zamówień obejmujących wysyłkę towaru od dnia otrzymania przez Dimlab ceny określonej w zamówieniu, a w przypadku odbioru osobistego od dnia potwierdzenia przez Dimlab przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni i nie obejmuje czasu dostawy towaru, który liczony jest od dnia wydania towaru przez Dimlab podmiotowi świadczącemu w sposób profesjonalny usługi kurierskie, o czym klient poinformowany zostanie za pomocą Sklepu.
 2. Towar dostarczany jest wyłącznie do chwili wyczerpania zapasów. W przypadku gdy dostarczenie produktu objętego zamówieniem jest niemożliwe w przewidzianym terminie z przyczyn niezależnych od Dimlab, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym za pośrednictwem Sklepu i będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 7 dni od otrzymania informacji.
 3. Dimlab nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 4. Odbiór towarów objętych zamówieniem może nastąpić także osobiście w:
  Sklep fotograficzny Mat - Jan Sikora
  ul. I Armii Wojska Polskiego 3-11
  81-380 Gdynia

§ 6 Prawa autorskie.

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do produktów przedstawionych w Sklepie przysługują w sposób wyłączny Dimlab.
 2. Wraz z przekazaniem towaru Dimlab udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z towarów stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Klient uprawniony jest do korzystania z towaru wyłącznie w zakresie odpowiadającym charakterowi i przeznaczeniu utworu oraz w zgodzie z przyjętymi zwyczajami. Klient nie jest upoważniony do wykorzystywania utworu w sposób komercyjny.

§ 7 Reklamacje.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń przesyłki, Klient winien niezwłocznie poinformować o tym fakcie kuriera i zażądać sporządzenia protokołu reklamacji.
 2. Klient może zgłosić reklamację w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu reklamacji w formie e-mailowej na adres: gdynia@dimlab.pl lub formie pisemnej pod adres: 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 170 A/5. Klient wraz ze zgłoszeniem reklamacji przesyła protokół reklamacji stwierdzający przez Klienta oraz kuriera wystąpienie uszkodzeń przesyłki oraz wskazuje czy żąda ponownego wysłania towaru objętego zamówieniem czy zwrotu uiszczonej ceny.
 3. Dimlab po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie oceni jego zasadność i w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji poinformuje Klienta o zajętym stanowisku.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji Klienta, Dimlab zleci podmiotowi świadczącemu w sposób profesjonalny usługi kurierskie odbiór reklamowanego towaru i zgodnie z żądaniem Klienta wyśle do niego ponownie wybrany przez niego towar lub zwróci mu uiszczoną cenę. Przesyłka nadana przez Klienta winna zawierać poza reklamowanym towarem (oraz pozostałymi jego elementami jeśli stanowi on element zestawu) także dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu.
 5. Uszkodzenia przesyłki nie potwierdzone protokołem reklamacyjnym podpisanym przez Klienta oraz kuriera, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Dimlab. W takim przypadku Klient uprawniony jest do dochodzenia roszczeń bezpośrednio od kuriera.

§ 8 Rękojmia.

 1. Towary zakupione przez Konsumenta za pomocą Sklepu objęte są dwuletnim okresem rękojmi. Towary zakupione przez Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie są objęte rękojmią, a przepisu niniejszego paragrafu nie mają do nich zastosowania.
 2. Klient może zgłosić Dimlab w ciągu dwóch miesięcy od chwili wydania mu towaru wszelkie jego niezgodności ze złożonym zamówieniem, w szczególności zaś nieprawidłowy rozmiar, nieprawidłowy materiał oraz fakt niepełnego zrealizowania umowy.
 3. Zgłoszenie wad, o których mowa powyżej winno zostać dokonane w formie e-mailowej na adres: gdynia@dimlab.pl lub formie pisemnej pod adres: 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 170 A/5 i zawierać powinno szczegółowy opis wykrytych odstępstw, numer zamówienia, zdjęcia cyfrowe obrazujące wady oraz określenie roszczenia.
 4. W przypadku zgłoszenia wady Klient może zgłosić roszczenie:
  • wymiany towaru objętego zamówieniem na towar wolny od wad,
  • usunięcia wady towaru objętego zamówieniem,
  • o obniżenie ceny.
  • Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Dimlab niezwłocznie po zgłoszeniu wad zamówienia wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub wadę usunie. Klient może złożyć oświadczenie od umowy, jeżeli towar objęty zamówieniem był już wcześniej wymieniany lub naprawiany przez Dimlab, bądź też Dimlab nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na towar bez wad lub usunięcia wady towaru.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Dimlab po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie oceni jego zasadność i w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia wad Klienta poinformuje o jego stanowisku.
 7. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Dimlab zleci podmiotowy świadczącemu w sposób profesjonalny usługi kurierskie odbiór reklamowanego towaru i wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę. Wraz z towarem (oraz pozostałymi jego elementami, jeśli stanowi on element zestawu) Klient winien przekazać dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Dimlab zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Odesłanie towaru powinno nastąpić na adres: 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 170 A/5
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Dimlab usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dimlab.
 10. Rękojmią nie są objęte stwierdzone przez Klienta różnice kolorów między monitorem a wydrukiem oraz uszkodzenia wynikające ze sposobu użytkowania produktu.
 11. Dimlab nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych utrudnień związanych z korzystaniem ze Sklepu lub dostępem do niego, wynikających w szczególności z niezależnych od Dimlab czynników związanych z dostępem do sieci Internet.
 12. Dimlab odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

§ 9 Odstąpienie od umowy.

 1. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu między Dimlab a Konsumentem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy nie podając przyczyny, składając Dimlab oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pomocą przesyłki pocztowej nadanej u operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pod adres: 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 170 A/5
 4. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy w sposób opisany w ust. 1 umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jednakże to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, przez co rozumieć należy zwrot towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Towar podlegający zwrotowi nie powinien nosić znamion jakiegokolwiek zużycia. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwrot towaru winien nastąpić za pomocą podmiotu świadczącego w sposób profesjonalny usługi kurierskie na adres: 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 170 A/5.
 5. Dimlab w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Dimlab ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Zwrot należności przez Dimlab nastąpi w formie, w jakiej nastąpiła płatność.
 6. W przypadku wystawienia dla Konsumenta faktury VAT Dimlab wystawi fakturę VAT korygującą i wyśle ją wraz z oryginałem i kopią faktury VAT listem priorytetowym. Konsument niezwłocznie winien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Dimlab.
 7. Opisane w ust. 1 prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt podlegający zwrotowi dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
 8. Koszty związane z odstąpieniem od umowy na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie oraz zwrotem towaru przez Konsumenta do Dimlab, w całości ponoszone są przez Konsumenta.
 9. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o konsumentów prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Dimlab za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest:
  • świadczenie usług, jeżeli Dimlab wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10 Dane osobowe.

 1. Zawierając umowę za pomocą Sklepu Klient wyraża zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie swoich danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Dimlab. Udostępnienie danych osobowych Dimlab jest dobrowolne, jednak brak udostępnienia danych uniemożliwia zawarcie umowy za pomocą Sklepu. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dimlab.
 2. Administratorem danych udostępnionych przez Klienta jest Dimlab („D&M” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-602 Gdynia) przy ul. Chwarznieńskiej 170 A/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150231.)
 3. Przekazane Dimlab dane podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Dane osobowe udostępnione Dimlab przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz celów marketingowych. Klient uprawniony jest w każdej chwili do dostępu do treści swoich danych oraz ma możliwość ich poprawienia lub usunięcia.
 5. Zawierając umowę za pomocą Sklepu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej promocji oraz oferty Dimlab zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 6. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności  za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych  (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 7. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Dimlab w ramach realizacji umowy z Klientem jest upoważniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Dimlab. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów między Klientem niebędącym Konsumentem a Dimlab, mogących wyniknąć w związku z umowami zawieranymi na podstawie Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Dimlab.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Dimlab.
 4. Dimlab zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dimlab, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Eco green printed

Eco green printed

W  100%  ekologiczne  i  bezwonne  wydruki.  Najwyższa
jakość i szeroki zakres barw
oraz szarości.

200 lat trwałości na światło

Fine Art Print w Dimlab.pl

Wyduki  FINE  ART  to
uznany  środek  reprodukcji
na całym świecie. Tego typu
wydruki  określa  się  jako
GICLEE

Zarabiaj z nami !!!

Zarabiaj z nami !!!

Propozycja skierowana
do blogerów, administratorów
i właścicieli stron www.

W Twoim domu i w biurze

W Twoim domu i w biurze

Przekonaj się, jak niewiele trzeba aby zmienić na lepsze wystrój Twojego salonu, pokoju dziecka lub biura.

Zrób odbitki - szybko i prosto

Zrób odbitki - szybko i prosto

Wykonamy odbitki zdjęć w wielu formatach, w idealnych kolorach i w szybkim czasie.

Do własnej oprawy

Do własnej oprawy

A może masz własny pomysł na oprawę swojego obrazu?
W takim układzie Wydruki Fine Art są dla Ciebie.

Gotowy do powieszenia

Gotowy do powieszenia

Dla Twojej wygody obraz naciągniemy na krosno.
Tak oprawiona praca jest gotowa do powieszenia.

Jak wybrać i zamówic usługę

Jak wybrać i zamówic usługę

Zapraszamy do Poradnika, gdzie wyjaśnimy - krok po kroku - w jak prosty sposób możesz złożyć każde Twoje zamówienie.

>
Akceptowane płatności
Nasza strona jest zabezpieczona certyfikatem SSL
Powered with Edigilab & BADO CMS by Power Media
 | 
Design Dorota Michalec
 |