Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa prawa i obowiązki związane z umowami zawieranymi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość między dimlab.pl Robert Grądziel z siedzibą w Gdyni (81-549 Gdynia) przy ul. Spokojnej 28, o numerze NIP 5861918535 REGON 382802433, zwaną dalej jako Dimlab, a Klientem za pomocą sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem: https://dimlab.pl/ (dalej jako Sklep).
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kliencie należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Wszelkie oferty zawarcia umowy między Dimlab, a Klientem w brzmieniu odbiegającym od postanowień niniejszego regulaminu wiążą Strony tylko i wyłącznie, gdy odstępstwa te potwierdzone zostaną w formie pisemnej przez osoby uprawnione do reprezentacji Dimlab.
 5. Warunkiem zawarcia umowy między Dimlab, a Klientem jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
 6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Zawieranie umów.

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Klient zawiera z Dimlab umowę, której przedmiotem jest sprzedaż towarów, świadczenie usług poligraficznych oraz usług fotograficznych (wykonywanie odbitek, wydruków wielkoformatowych, wydruków w oprawie) poprzez złożenie zamówienia za pomocą aplikacji umieszczonej w Sklepie.
 3. Zamówienie, przed wysłaniem do Dimlab wymaga potwierdzenia przez Klienta jego treści, w szczególności zaś: nazwy nabywanego towaru, jego ilości oraz innych danych pozwalających Dimlab na wykonanie umowy zgodnie z wolą Klienta.
 4. Dimlab nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat z tytułu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Zawarcie umowy za pośrednictwem Sklepu następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie oraz otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wystosowanego przez Dimlab.
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  • Telefon - 504 140 892
  • E-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Adres korespondencyjny - 81-549 Gdynia, ul. Spokojna 28
 7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

§ 3 Ceny.

 1. Wszelkie ceny podane w Sklepie są cenami podanymi w polskich złotych oraz zawierają podatek od towarów i usług. Ceny podane w Sklepie nie obejmują kosztów przesyłki. W przypadku wysłania towaru za granice Rzeczpospolitej Polskiej ceny podane w Sklepie nie obejmują także ceł oraz innych opłat związanych z taką wysyłką.
 2. Koszty przesyłki zostaną wskazane podczas składania zamówienia i wynoszą one:
  • 14,90 zł w przypadku wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ------- zł w przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Od określonych w Sklepie cen Klientowi nie przysługują rabaty lub upusty wynikające z wcześniej przyznanych kart rabatowych lub innych oświadczeń Dimlab.
 4. Dimlab ma prawo do dokonywania zmian cen produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży, z zastrzeżeniem, iż ewentualna zmiana opisana powyżej nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Dimlab zastrzega sobie prawo własności towaru objętego zamówieniem do chwili pełnego uiszczenia ceny przez Klienta.

§ 4 Płatności.

 1. Zapłaty za złożone zamówienie można dokonywać za pomocą karty płatniczej działającej w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Dimlab za pomocą systemu PayU lub przelewem bankowym na rachunek bankowy prowadzony dla Dimlab o numerze mBank 76 1140 2004 0000 3902 7855 7431.
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Dimlab nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.
 3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Dimlab. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Dimlab potwierdzenia wystosowanego przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności przez Klienta.
 4. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
 5. Wszelkie płatności wykonane na rzecz Dimlab potwierdzone zostaną fakturą VAT lub paragonem, która dostarczona zostanie Klientowi w chwili osobistego odbioru towaru lub przesłana zostanie wraz z przedmiotem zamówienia.

§ 5 Dostawa.

 1. Przy składaniu zamówienia za pomocą Serwisu, Klient informowany jest o przewidywanym termie realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest w przypadku zamówień obejmujących wysyłkę towaru od dnia otrzymania przez Dimlab ceny określonej w zamówieniu, a w przypadku odbioru osobistego od dnia potwierdzenia przez Dimlab przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni i nie obejmuje czasu dostawy towaru, który liczony jest od dnia wydania towaru przez Dimlab podmiotowi świadczącemu w sposób profesjonalny usługi kurierskie, o czym klient poinformowany zostanie za pomocą Sklepu.
 2. Towar dostarczany jest wyłącznie do chwili wyczerpania zapasów. W przypadku gdy dostarczenie produktu objętego zamówieniem jest niemożliwe w przewidzianym terminie z przyczyn niezależnych od Dimlab, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym za pośrednictwem Sklepu i będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 7 dni od otrzymania informacji.
 3. Dimlab nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 4. Odbiór towarów objętych zamówieniem może nastąpić także osobiście w:
   Dimlab 81-549 Gdynia ul. Spokojna 28

§ 6 Prawa autorskie.

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do produktów przedstawionych w Sklepie przysługują w sposób wyłączny Dimlab.
 2. Wraz z przekazaniem towaru Dimlab udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z towarów stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Klient uprawniony jest do korzystania z towaru wyłącznie w zakresie odpowiadającym charakterowi i przeznaczeniu utworu oraz w zgodzie z przyjętymi zwyczajami. Klient nie jest upoważniony do wykorzystywania utworu w sposób komercyjny.

§ 7 Reklamacje.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń przesyłki, Klient winien niezwłocznie poinformować o tym fakcie kuriera i zażądać sporządzenia protokołu reklamacji.
 2. Klient może zgłosić reklamację w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu reklamacji w formie e-mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formie pisemnej pod adres: 81-549 Gdynia, ul. Spokojna 28. Klient wraz ze zgłoszeniem reklamacji przesyła protokół reklamacji stwierdzający przez Klienta oraz kuriera wystąpienie uszkodzeń przesyłki oraz wskazuje czy żąda ponownego wysłania towaru objętego zamówieniem czy zwrotu uiszczonej ceny.
 3. Dimlab po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie oceni jego zasadność i w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji poinformuje Klienta o zajętym stanowisku.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji Klienta, Dimlab zleci podmiotowi świadczącemu w sposób profesjonalny usługi kurierskie odbiór reklamowanego towaru i zgodnie z żądaniem Klienta wyśle do niego ponownie wybrany przez niego towar lub zwróci mu uiszczoną cenę. Przesyłka nadana przez Klienta winna zawierać poza reklamowanym towarem (oraz pozostałymi jego elementami jeśli stanowi on element zestawu) także dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu.
 5. Uszkodzenia przesyłki nie potwierdzone protokołem reklamacyjnym podpisanym przez Klienta oraz kuriera, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Dimlab. W takim przypadku Klient uprawniony jest do dochodzenia roszczeń bezpośrednio od kuriera.

§ 8 Rękojmia.

 1. Towary zakupione przez Konsumenta za pomocą Sklepu objęte są dwuletnim okresem rękojmi. Towary zakupione przez Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie są objęte rękojmią, a przepisu niniejszego paragrafu nie mają do nich zastosowania.
 2. Klient może zgłosić Dimlab w ciągu dwóch miesięcy od chwili wydania mu towaru wszelkie jego niezgodności ze złożonym zamówieniem, w szczególności zaś nieprawidłowy rozmiar, nieprawidłowy materiał oraz fakt niepełnego zrealizowania umowy.
 3. Zgłoszenie wad, o których mowa powyżej winno zostać dokonane w formie e-mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formie pisemnej pod adres: 81-549 Gdynia, ul. Spokojna 28 i zawierać powinno szczegółowy opis wykrytych odstępstw, numer zamówienia, zdjęcia cyfrowe obrazujące wady oraz określenie roszczenia.
 4. W przypadku zgłoszenia wady Klient może zgłosić roszczenie:
  • wymiany towaru objętego zamówieniem na towar wolny od wad,
  • usunięcia wady towaru objętego zamówieniem,
  • o obniżenie ceny.
  • Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Dimlab niezwłocznie po zgłoszeniu wad zamówienia wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub wadę usunie. Klient może złożyć oświadczenie od umowy, jeżeli towar objęty zamówieniem był już wcześniej wymieniany lub naprawiany przez Dimlab, bądź też Dimlab nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na towar bez wad lub usunięcia wady towaru.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Dimlab po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie oceni jego zasadność i w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia wad Klienta poinformuje o jego stanowisku.
 7. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Dimlab zleci podmiotowy świadczącemu w sposób profesjonalny usługi kurierskie odbiór reklamowanego towaru i wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę. Wraz z towarem (oraz pozostałymi jego elementami, jeśli stanowi on element zestawu) Klient winien przekazać dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Dimlab zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Odesłanie towaru powinno nastąpić na adres: 81-549 Gdynia, ul. Spokojna 28
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Dimlab usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dimlab.
 10. Rękojmią nie są objęte stwierdzone przez Klienta różnice kolorów między monitorem a wydrukiem oraz uszkodzenia wynikające ze sposobu użytkowania produktu.
 11. Dimlab nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych utrudnień związanych z korzystaniem ze Sklepu lub dostępem do niego, wynikających w szczególności z niezależnych od Dimlab czynników związanych z dostępem do sieci Internet.
 12. Dimlab odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

§ 9 Odstąpienie od umowy.

 1. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu między Dimlab a Konsumentem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy nie podając przyczyny, składając Dimlab oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pomocą przesyłki pocztowej nadanej u operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pod adres: 81-549 Gdynia, ul. Spokojna 28
 4. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy w sposób opisany w ust. 1 umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jednakże to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, przez co rozumieć należy zwrot towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Towar podlegający zwrotowi nie powinien nosić znamion jakiegokolwiek zużycia. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwrot towaru winien nastąpić za pomocą podmiotu świadczącego w sposób profesjonalny usługi kurierskie na adres: 81-549 Gdynia, ul. Spokojna 28.
 5. Dimlab w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Dimlab ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Zwrot należności przez Dimlab nastąpi w formie, w jakiej nastąpiła płatność.
 6. W przypadku wystawienia dla Konsumenta faktury VAT Dimlab wystawi fakturę VAT korygującą i wyśle ją wraz z oryginałem i kopią faktury VAT listem priorytetowym. Konsument niezwłocznie winien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Dimlab.
 7. Opisane w ust. 1 prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt podlegający zwrotowi dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
 8. Koszty związane z odstąpieniem od umowy na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie oraz zwrotem towaru przez Konsumenta do Dimlab, w całości ponoszone są przez Konsumenta.
 9. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o konsumentów prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Dimlab za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest:
  • świadczenie usług, jeżeli Dimlab wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10 Dane osobowe.

 1. Sklep chroni i przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z obowiązującymi unijnymi i krajowymi przepisami prawa.
 2. Sklep w zależności od sytuacji może przetwarzać dane osobowe Klientów w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonanie umowy;
  2. prowadzenie internetowego konta dla Klienta w Sklepie (po uprzedniej rejestracji dokonanej przez Klienta);
  3. wysyłanie newslettera;
  4. wysyłanie zaproszenia do wystawienia przez Klienta swojej oceny lub opinii na portalu opineo.pl
 3. W celu zawarcia i wykonania umowy może pozyskiwać i dalej przetwarzać następujące dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail
 4. W celu prowadzenia internetowego konta dla Klienta Sklep może pozyskiwać i dalej przetwarzać następujące dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, login, hasło
 5. W celu wysyłania Klientowi newslettera i/lub zaproszenia do wystawienia swojej oceny lub opinii na portalu opineo.pl Sklep może wykorzystywać adres poczty elektronicznej udostępniony przez Klienta.
 6. Podczas pozyskiwania danych osobowych Sklep informuje Klienta o przysługujących mu prawach z zakresu ochrony danych osobowych, a także o celach i podstawach prawnych przetwarzania ww. danych osobowych. Sklep pozyskuje i przetwarza dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie potrzebnym do wykonania danej usługi.
 7. Administratorem danych udostępnionych przez Klienta jest Dimlab (dimlab.pl Robert Grądziel z siedzibą w Gdyni (81-549 Gdynia) przy ul. Spokojnej 28.
 8. Podstawą prawną przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klienta w celach, o których mowa
  w § 10 ust. 2 pkt 1 (zawarcie i wykonanie umowy) i pkt 2 (prowadzenie internetowego konta dla Klienta w Sklepie) jest art. 6 ust. 1 lit. b unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podstawą prawną przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klienta w celach, o których mowa
  w § 10 ust. 2 pkt 3 (wysyłanie newslettera) i pkt 4 (wysyłanie zaproszenia do wystawienia przez Klienta swojej oceny lub opinii na portalu opineo.pl) są dobrowolne zgody Klienta - art. 6 ust. 1 lit. a unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Wyrażenie zgód nie jest obowiązkowe, jednakże brak zgód spowoduje, iż Sklep nie będzie mógł wysyłać Klientowi darmowego newsletter’a (zawierającego informacje o charakterze marketingowym, np. o ofertach, promocjach, akcjach marketingowych, rabatach, itp.), ani zaprosić Klienta do podzielenia się na portalu opineo.pl swoją oceną/opinią na temat usług świadczonych przez Sklep.
 11. Klient może w każdej chwili bezpłatnie i dobrowolnie cofnąć każdą ze zgód, skutkiem czego będzie usunięcie jego adresu poczty elektronicznej z zasobów Sklepu, chyba że adres ten potrzebny jest do zawarcia/wykonania lub prowadzenia dla Klienta internetowego konta w Sklepie.
 12. Oświadczenie o cofnięciu zgody można złożyć poprzez Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 13. W celu wykonania umowy Sklep może przetwarzać dane Klienta przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Po upływie tego okresu Sklep usunie dane osobowe udostępnione przez Klienta, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 14 lub 15.
 14. W celu prowadzenia dla Klienta internetowego konta Sklep może przetwarzać dane do czasu zamknięcia przez Klienta konta. Po zamknięciu konta dane zostaną usunięte niezwłocznie, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 13 lub 15.
 15. W przypadku wyrażenia zgód do celów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 i 4 Sklep uprawniony jest do przetwarzania adresu poczty elektronicznej Klienta w niezbędnym zakresie do momentu, aż Klient cofnie swoje zgody lub wniesie sprzeciw, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 13 lub 14.
 16. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności  za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,  (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 17. W celu zawarcia/wykonania umowy Sklep może przekazywać dane osobowe takim podmiotom jak  furgonetka.pl - Furgonetka Sp. z o.o. Sp. k. ( usługi kurierskie) , opineo.pl - Opineo sp. z o.o. ( opinie na temat realizacji zlecenia ), OVH sp. z o.o. ( hosting sklepu )
 18. W celu wysyłania Klientowi newsletter’a Sklep może przekazywać adres poczty elektronicznej Klienta takim podmiotom jak: FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, (31-406 Kraków, Al. 29 Listopada 155c) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000497051.
 19. W celu wysłania Klientowi zaproszenia do wystawienia swojej oceny lub opinii na portalu opineo.pl Sklep może przekazywać adres poczty elektronicznej Klienta takim podmiotom jak: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50 – 381 Wrocław, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 12) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000357466.
 20. Sklep nie przekazuje danych osobowych swoich Klientów do państw trzecich, ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
 21. Klient ma prawo żądać od Sklepu dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Klient może także zgłosić Sklepowi swój sprzeciw co do przetwarzania danych.
 22. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odnośnie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sklep.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Dimlab. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów między Klientem niebędącym Konsumentem a Dimlab, mogących wyniknąć w związku z umowami zawieranymi na podstawie Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Dimlab.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Dimlab.
 4. Dimlab zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dimlab, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
KONTAKT

(+48) 504 140 892

poniedziałek - piątek 9.00-15.00

Napisz do nas

81-549 Gdynia
ul. Spokojna 28

info


Poznaj nasz drugi sklep:

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. politykę prywatności dimlab.pl