Wydruki Fine­Art

• Hah­ne­mühle Photo Luster 260g • 

Kla­syczny papier foto­gra­ficzny z mikro­po­ro­watą powierzch­nią dosto­so­waną do potrzeb druku foto­gra­ficz­nego. Lekki, jasny biały papier foto o gład­kim kla­sycznym wykoń­cze­niu. Bar­dzo dobra jakość druku. Zop­ty­ma­li­zo­wany do zasto­so­wań foto­gra­ficznych. Pod­sta­wowy papier foto­gra­ficzny.


30x40

40x60

50x70

60x60

60x90

70x100

100x100


21.60 zł


43.20 zł


63.00 zł


64.80 zł


97.20 zł


126.00 zł


180.00 zł

Przykładowe ceny dla popularny formatów. Format może być dowolny do 110 cm x 200 cm


• Hah­ne­mühle Photo Glossy 260g •

Kla­syczny papier foto­gra­ficzny z mikro­po­ro­watą powierzch­nią dosto­so­waną do potrzeb druku foto­gra­ficz­nego. Lekki, jasny biały błysz­czący papier foto. Bar­dzo dobra jakość druku. Zop­ty­ma­li­zo­wany do zasto­so­wań foto­gra­ficznych. Pod­sta­wowy papier foto­gra­ficzny.

30x40

40x60

50x70

60x60

60x90

70x100

100x100


21.60 zł


43.20 zł


63.00 zł


64.80 zł


97.20 zł


126.00 zł


180.00 zł

Przykładowe ceny dla popularny formatów. Format może być dowolny do 110 cm x 200 cm• Hah­ne­mühle Photo Matt Fibre 200g •

Natu­ralny papier na bazie celu­lozy zop­ty­ma­li­zo­wany pod kątem zasto­so­wań foto­gra­ficznych. Gładki, lekko tek­stu­ro­wany o przy­jem­nej cie­płej bieli. Ide­alny do druku foto­gra­fii oraz gra­fik.

30x40

40x60

50x70

60x60

60x90

70x100

100x100


26.40 zł


52.80 zł


77.00 zł


79.20 zł


118.80 zł


154.00 zł


220.00 zł

Przykładowe ceny dla popularny formatów. Format może być dowolny do 110 cm x 200 cm

 • Hah­ne­mühle Photo Silk Baryta 310g •

Papier celu­lo­zowy, dosko­nały do druku zdjęć. Pow­łoka bary­towa spra­wia wra­że­nie tra­dy­cyj­nego papieru foto­gra­ficz­nego. Gładki z jedwa­bi­stym poły­skiem.

30x40

40x60

50x70

60x60

60x90

70x100

100x100


34.80 zł


69.60 zł


101.50 zł


104.40 zł


156.60 zł


203.00 zł


290.00 zł

Przykładowe ceny dla popularny formatów. Format może być dowolny do 110 cm x 200 cm

• Hah­ne­mühle Photo Rag 308g •

Naj­po­pu­lar­niej­szy wśród arty­stów papier na świe­cie. Zna­ko­mite żywe kolory i głę­bo­kie czer­nie. Dosko­nały kon­trast i repro­duk­cja szcze­gó­łów. Bez­kwa­sowy kla­syk speł­nia naj­wyż­sze wyma­ga­nia doty­czące odpor­no­ści na sta­rze­nie. Ide­alny do repro­duk­cji dzieł sztuki, foto­gra­fii czy gra­fiki. 100% bawełna.

30x40

40x60

50x70

60x60

60x90

70x100

100x100


43.20 zł


86.40 zł


126.00 zł


129.60 zł


194.40 zł


252.00 zł


360.00 zł

 

Przykładowe ceny dla popularny formatów. Format może być dowolny do 110 cm x 200 cm

• Hah­ne­mühle Ger­man Etching 310g •

Papier arty­styczny wyko­nany z alfa celu­lozy cha­rak­te­ry­zuje się nie­zwy­kłą wyra­zi­stą struk­turą filcu. Naj­wyż­szej jako­ści powłoka matowa. Dosko­nałe odwzo­ro­wa­nie kolo­rów, dosko­nała głę­bia i kon­trast. 100% alfa celu­loza.

30x40

40x60

50x70

60x60

60x90

70x100

100x100


43.20 zł


86.40 zł


126.00 zł


129.60 zł


194.40 zł


252.00 zł


360.00 zł

 

Przykładowe ceny dla popularny formatów. Format może być dowolny do 110 cm x 200 cm

• Tecco Iri­dium Silver Gloss 250g •

Sre­bro-meta­li­zo­wany papier foto­gra­ficzny z uni­kal­nym iry­do­wym powle­cze­niem i nie­zwy­kle wysoką roz­dziel­czo­ścią. Praw­dziwy rary­tas dla pro­fe­sjo­na­li­stów i ambit­nych hob­by­stów. Uni­kalny meta­li­zo­wany wygląd jest szcze­gól­nie efek­towny przy moty­wach moto­ry­za­cyj­nych, prze­my­sło­wych, biżu­te­rii i wszel­kich zdję­ciach gdzie poja­wia się chrom, stal, złoto.

30x40

40x60

50x70

60x60

60x90

70x100

100x100


34.80 zł


69.60 zł


101.50 zł


104.40 zł


156.60 zł


203.00 zł


290.00 zł

 

Przykładowe ceny dla popularny formatów. Format może być dowolny do 110 cm x 200 cm


 

Obrazy na piance Fine­Art

Wydruki na papie­rze pod­kle­jone na płytę pian­kową. Pod­kle­jony wydruk można powie­sić na ścia­nie za pomocą dołą­czo­nej zawieszki.
Do cen należy doliczyć koszt wydruku.

 

30x40

40x60

50x70

60x60

60x90

70x100

100x100

1 cm biała
1 cm czarna
0,5 biała

16.80 zł
19.20 zł
15.00 zł

33.60 zł
38.40 zł
30.00 zł

49.00 zł
56.00 zł
43.75 zł

50.40 zł
57.60 zł
45.00 zł

75.60 zł
86.40 zł
67.50 zł

98.00 zł
112.00 zł
87.50 zł

140.00 zł
160.00 zł
125.00 zł

 

 

Przykładowe ceny dla popularny formatów. Format może być dowolny do 100 cm x 120 cm
1 cm pianka biała – 140 zł/m2
1 cm pianka czarna – 160 zł/m2
0,5 cm pianka biała – 125 zł/m2


Obrazy na płót­nie Fine­Art

Wydruk na płót­nie zosta­nie opra­wiony na drew­niane kro­sno gru­bo­ści 2 cm lub 4 cm. Boki obrazu zadru­ko­wane. Gotowy do powie­sze­nia.

• Ilford Canvas Matt 380g •

Płótno foto­gra­ficzne matowe. Podłoże to świet­nie nadaje się do druku foto­grafii archi­wal­nej, kolek­cjo­ner­skiej i repro­duk­cji sztuki. Obrazy dru­ko­wane na płót­nie pozwa­lają na uzy­ska­nie nie­po­rów­ny­wal­nej prze­strzeni barw­nej i nie­zwy­kłej ostro­ści detali. Spe­cjalny atra­ment czarny matowy zapew­nia dosko­nały kon­trast.

 

 

30x40

40x60

50x70

60x60

60x90

70x100

100x100

krosno 2 cm
krosno 4 cm

87.20 zł
101.20 zł

127.40 zł
147.40 zł

162.00 zł
186.00 zł

164.60 zł
188.60 zł

220.40 zł
250.40 zł

268.00 zł
302.00 zł

355.00 zł
395.00 zł

Przykładowe ceny dla popularny formatów. Format może być dowolny do 100 cm x 200 cm

WERNIKS HAHNEMÜHLE MATT
– pro­fe­sjo­nalne zabez­pie­cze­nie powierzchni
– wzmac­nia odpor­ność na dzia­ła­nie świa­tła
– chroni przed roz­my­ciem, pęk­nię­ciami oraz przed zawil­go­ce­niem
– zabez­pie­cza przed zary­so­wa­niami

30x40

40x60

50x70

60x60

60x90

70x100

100x100

8.40 zł

16.80 zł

24.50 zł

25.20 zł

37.80 zł

49.00 zł

70.00 zł

Do cen należy doliczyć koszt wydruku.

 

Odbitki DryLab

Glossy RC 250g - papier mikroporowy o powierzchni błyszczącej 
Luster RC 250g - papier mikroporowy o powierzchni półmatowej

ilość12-910-4950-99100+
9x131.50 zł0.95 zł0.85 zł0.75 zł0.65 zł
10x151.60 zł1.05 zł0.95 zł0.85 zł0.75 zł
13x183.20 zł2.10 zł1.90 zł1.70 zł1.50 zł
15x213.80 zł2.50 zł2.30 zł2.10 zł1.90 zł
20x308.30 zł5.50 zł5.00 zł4.50 zł4.00 zł
13x131.60 zł1.05 zł0.95 zł0.85 zł0.75 zł
15x153.20 zł2.10 zł1.90 zł1.70 zł1.50 zł
20x207.00 zł4.50 zł4.00 zł3.50 zł3.00 zł

Matt Art 230g - to prawdziwie matowy papier fotograficzny. Umożliwia uzyskanie na wydrukach bardzo wysokiej rozdzielczości i ostrości detali oraz wysokiego nasycenia barw i głębokich czerni.
Matt Art Canvas 230g - papier o wyrazistej strukturze płótna

Matt Art 230g oraz Matt Art Canvas 230g spełniają kryteria ISO 9706. Norma ISO 9706 określa wymagania stawiane dla papierów, kartonów i tektur do przechowania cennych obiektów, lub na których mogą powstać dokumenty, które będą długo przechowywane.

ilość12+
10x151.90 zł1.25 zł
15x214.50 zł3.00 zł
20x309.75 zł6.50 zł
15x153.50 zł2.50 zł
20x208.30 zł5.50 zł

KONTAKT

(+48) 504 140 892

poniedziałek - piątek 9.00-15.00

Napisz do nas

81-549 Gdynia
ul. Spokojna 28

info


Poznaj nasz drugi sklep:

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. politykę prywatności dimlab.pl